هو - عندليبا حبيبا اديبا لبيبا، از کثرت مشاغل موفّق…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو

عندليبا حبيبا اديبا لبيبا، از کثرت مشاغل موفّق الی الآن بقرائت جميع اشعار نشدم انشاءالله جميع را خواهم خواند. چون اندکی الآن وقت دارم بتحرير جواب پردازم. از قريحه آن حضرت معانی صريحه و ابيات مليحه مانند آب زلال جاری و ساريست و زجاج قصائد و غزل را اين بلاغت سراج بيمثال منظوم. بايد چنين لؤلؤ منثور باشد و الّا فلا. الحمد للّه که ابيات اشعار شما آيات حقايق و معانی است و کلمات مانند درر غوالی و عليک البهآء الأبهی ع ع

ای غزلخوان، محامد و نعوت را رونق بحصر معانی در ستايش جمال ابهائی بقول ملّا چون کرور آيد يک نيز پيش ماست ع ع


منابع
محتویات