هو الأبهی - ای سميّ حضرت مقصود، آهنگ ملکوت ابهی بلند…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای سميّ حضرت مقصود، آهنگ ملکوت ابهی بلند است و ترانه بلبل وفا در گلبن معانی روح بخش هوشمند. گاهی نغمه حجاز ساز کند و گاهی شهناز عراق بلند نمايد گهی مقام عشّاق نوازد و دمی آه و انين مشتاق نمايد. تو نيز در انجمن عالم انسان آهنگ بديعی بلند کن تا سرهنگ طيور گلشن تقديس شوی و در گلبن توحيد الحان مقامات معنوی بسرائی و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات