هو اللّه - ای سليل عندليب جليل، ناله و فغان از فراق بگوش اين مشتاق رسيد و تأثير شديد نمود.

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای سليل عندليب جليل، ناله و فغان از فراق بگوش اين مشتاق رسيد و تأثير شديد نمود. حمد خدا را که زاده جان و دل آن پدری نه همين از عنصر آب و گل. مظهر الولد سرّ ابيه هستی و نسبت حقيقی داری و اخلاق مطابق اعراق من نيز مشتاق ديدن روی توام ولی پدر مهربان بايد اين ايّام انفکاک از آنسامان ننمايد زيرا امروز روز خدمت است يوم زيارت آيد و آن عندليب الهی در اين گلشن بسرايد حال بجان و دل بايد بعبوديّت پردازد و در آن باغ و راغ تا تواند گلبانک زند و از حقائق و معانی دم زند حال صبر کن انشاءالله روز گاری در نهايت حلاوت روی دهد و آنچه منتهای آرزوی تو و پدر مهربانست حاصل گردد و عليک البهآء الأبهی ع ع


منابع
محتویات