هُواللّه-ای کنيز شورانگيز پروردگار، نامه تو رسيد الحمدللّه…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای کنيز شورانگيز پروردگار، نامه تو رسيد الحمدللّه از خواب گران بيدار شدی و از دريای غفلت بی کران نجات يافتی. از طوفان عالم طبيعت بساحل نجات حضرت احديّت رسيدی. شکر کن خدا را و ممنون باش از همشيره زادگان که آنان سبب نجات تو گشتند و تو را از اسيری در دست دستوران رهانيدند. در حقّ آنان عون و عنايت حضرت رحمن طلبم و قرين مرحوم نوشيروان را عفو و غفران خواهم. ای کنيز خدا بجان و دل بکوش تا زنان پارسيان را منجذب بدلبر پارسی آسمانی نمائی آنان را از جهان تاريک بجهان روشن رسانی و عليک البهآء الأبهی عبدالبهاء عباس


منابع
محتویات