هُواللّه-ای بنده يزدان، بهرام مشهور بهره از عالم سرور نبرد در پی گور افتاد تا اسير گور شد.

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای بنده يزدان، بهرام مشهور بهره از عالم سرور نبرد در پی گور افتاد تا اسير گور شد. تو بکوری چشم بيگانگان محرم اسرار شدی و بخلوتگه راز در آمدی و در جهان الهی از فيض نامتناهی نصيب بردی شکر کن خدا را ع ع


منابع
محتویات