اللّه ابهی-ای اماء رحمن، ای ورقات رياض حضرت يزدان،…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

اللّه ابهی

ای اماء رحمن، ای ورقات رياض حضرت يزدان، شکر کنيد جمال ذوالجلال را که در ظلّ الطاف ربّ بيمثال منزل و مأوی نموديد و از چشمه عرفان حضرت رحمن نوشيديد و تاج معرفت اللّه بر سر نهاديد و آتش محبّت اللّه در قلب افروختيد. جام موهبت در دست گرفتيد و ياد بزم الست نموديد بسی رجال ابطال محروم ماندند و شما محرم اسرار حيّ قيّوم گرديديد و بسی ملکه‌های عالم آرزوی آستانه بنده‌ ئی از بندگان حقّ نمودند و شما در درگاه احديّت اماء جمال مبارک محسوب و معدود شديد و البهاء عليکنّ يا اماء اللّه شکر يزدان نمائيد و حمد بحضرت سبحان ع ع


منابع
محتویات