هُوالأبهی-ای بنده صادق جمال ابهی، صبح است و جناب آقا…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای بنده صادق جمال ابهی، صبح است و جناب آقا محمّد حسن حاضر و ذکر نمودند که اليوم يوم وداع است و حضرات زائرين عازمند لهذا چند مکتوب تحرير ميشود تا سبب تنوير ابصار گردد و تحرير رقاب يعنی مشتاقانرا نور معانی گردد و عاشقان را جذبه ربّانی و عارفانرا نَفَس رحمانی. الحمدللّه بروح و جسم و جان و دل باطن و ظاهر مرکز انوار مطاف ابرار سجده گاه عاشقان و کعبه عارفان و ملجأ خائفان و ملاذ روحانيان را طواف نمودی و ثبوت و استقامت جديدی حاصل فرمودی. حال بعزمی ثابت و توجّهی کامل و انقطاعی باهر و اشتعالی وافر و نطقی بليغ بموطن اصلی نيّر آفاق بخطّه ايران مراجعت نما تا سبب فرح و سرور ياران گرديد و بشارات حضرت يزدان را برسانيد و عليک التّحيّة والثّنآء ع ع


منابع
محتویات