هُوالأبهی-ای بنده حقّ، عبد آستان جمال قدم آقا سيّد…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای بنده حقّ، عبد آستان جمال قدم آقا سيّد صادق ستايش از شما نموده بودند که للّه الحمد و المنّة پرده اوهام دريدند و انوار شمس حقيقت ديدند و ندای الهی شنيدند و شهد محبّت اللّه چشيدند و بمقصود رسيدند و در ميدان عرفان دويدند و در گلشن هدايت پريدند و از دام و دانه جهان رهيدند و بجانان بدل و جان پيوستند طوبی لک بشری لک و البهاء عليک ع ع


منابع
محتویات