هُوالأبهی-ای بنده حقّ، نيّر عنايت حضرت احديّت چنان…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای بنده حقّ، نيّر عنايت حضرت احديّت چنان جلوه نمود و درخشيد که شرق و غرب را روشن کرد و جهان ملک و ملکوت را منوّر نمود ع ع


منابع
محتویات