هُوالأبهی-ای موفّق بهدايت الهيّه، هدايت بر چند نوعست…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای موفّق بهدايت الهيّه، هدايت بر چند نوعست هدايت لسانست که اقرار و اعتراف بر وحدانيّت جمال رحمن است و اذعان و ايقان قلب و وجدانست که فيض حضرت يزدانست. امّا فيض شامل و هدايت کامل انوار ساطعه شمس حقيقت است که از جميع جهات وجود و کينونت سالک را احاطه نمايد. يعنی سراج نورای هُدی در زجاحه قلب برافروزد و اشعّه نورانيّه‌‌‌‌ اش چنان از زجاجات اعضا و جوارح ساطع شود که جهانی را روشن نمايد. اين هدايت هدايت کامله است و اين موهبت موهبت شامله و البهاء عليک عبدالبهاء عبّاس


منابع
محتویات