هُوالأبهی-ای طائف مطاف ملأ اعلی، چون تأييد ملکوت جهان…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای طائف مطاف ملأ اعلی، چون تأييد ملکوت جهان جان و جنان را رشک خلد رضوان نمايد ابواب فتوح مفتوح گردد و صدور مشروح شود آرزو ها محقّق گردد و آمال ميسّر. الحمدللّه مسافة بعيده طيّ نمودی و بمنزل مقصود پی بردی و بکعبه وجود رسيدی و بمسجد اقصی وارد گشتی و طواف حلّ و حرم کبريا نمودی و مشام را از تربت طاهره معطّر کردی حال بکمال ثبوت با حالت قنوت رو بديار الهی کن و بشارت بفضل و موهبت نامتناهی ده و نداکن پيمانه پيمان بين. خمخانه يزدان بين ساقی رخ تابان بين. سرمستی مستان بين. آن ماه غزلخوان بين. آن مرغ خوش الحان بين. آن نو گل خندان بين. آن نرگس فتّان بين. آن سرو خرامان بين. آن رونق بستان بين. آن آيت رحمن بين. تا چند خمودت تا چند جمودت. باری ياران حقيقی را مژده تأييد جمال قدم دهيد که عنقريب جنود ملکوت ابهی هجوم نمايد و وفود ملأ اعلی نزول نمايد و اتی امر الله جلوه نمايد و انوار عطاء بدرخشد و ليله ليلاء روشن گردد و کلمة اللّه العلياء رايتش بلند شود و علم ميثاق پرچمش موج بر آفاق زند نور احديّت بدرخشد و کوکب هدايت نور بخشد کلمه نفی منسوخ گردد و عقده نقض مفسوخ و امّت نکث ممسوخ فسوف ترون المتزلزلين فی خسران مبين ع ع


منابع
محتویات