هُواللّه-ای سرگشته صحرای محبّت اللّه، مکتوب واصل و…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای سرگشته صحرای محبّت اللّه، مکتوب واصل و از مصائب و مشقّات وارده نهايت تاثّر حاصل گرديد ولی اين بلاء فی الحقيقه عين عطاست چه که در سبيل محبوب ابهی. قسم بروی دلجوی او و موی مشکبوی او که اين نار نور است و اين سمّ شديد شراب طهور و رحيق ممزوج بکافور. فاشکر اللّه بما کنت سهيمی فی الشّدائد و البلايا و شريکی فی المصائب و الرّزايا و البها عليک ع ع


منابع
محتویات