هُواللّه-ای امة اللّه، ورقه موقنه فائزه بآستان حضرت…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای امة اللّه، ورقه موقنه فائزه بآستان حضرت رحمن وارد و بروح و قلب و قالب مطاف روحانيانرا طواف نمود و در مجمع يزدانيان و محفل ربّانيان حاضر گرديد و در جميع اين مشاهد بذکر و فکر و ياد شما مشغول و مألوف بود حمد کن حضرت مقصود را که بچنين ذرّيه‌ ئی موفّق شدی که در چنين مواقع بياد و فکر شما افتاد ع ع


منابع
محتویات