هُوالأبهی-ای ثابت بر ميثاق، محزون مباش دلخون مباش منظور نظر عنايت بوده و هستيد.

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای ثابت بر ميثاق، محزون مباش دلخون مباش منظور نظر عنايت بوده و هستيد. اگر در مکاتبه فتوری حاصل الحمدللّه در محبّت و ثبوت ثابت. اصل توجّه قلوب است نه ترسّل صحائف پر عرض و طول. در مقام عبوديّت بآستان مقدّس جمال ابهی ثابت و مستقيم باش و بنشر نفحات اللّه بپرداز. حکم صد صحيفه مرسوله در هر ساعتی دارد ورقه مهتّزه صحيح و سالم واصل مطمئن باشيد و البهاء عليک ع ع


منابع
محتویات