هُوالأبهی-ای بنده صادق حقّ، در ساحت ياران الهی مذکوری…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای بنده صادق حقّ، در ساحت ياران الهی مذکوری و در انجمن دوستان معنوی مقبول از ياران حدّتی بينی و يا شدّتی ملاحظه کنی شکر کن که ملحوظ نظرشان گشتی و منظور بصرشان. گويند که ليلی اقداح ديگران پر از حلوای شکرين مينمود و کاسه مجنون می‌شکست چون از مجنون پرسيدند گفت اين دليل عنايت و محبّت است لهذا شما محزون مشويد بلکه ممنون گرديد که نامتان بر زبان ياران ميگذرد بنده دوستان باش و خاک پای ياران و در مراتب عرفان و بيان آنچه از اين قلم صادر بيان کن چه که هر کس بآن مأمور تا کلّ در ظلّ کلمه واحده جمع گردند چه که مرجع کلّ اليوم منصوص است ع ع


منابع
محتویات