هُوالأبهی-ای نهال بوستان محبّت اللّه، شکر کن حضرت احديّت…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای نهال بوستان محبّت اللّه، شکر کن حضرت احديّت را که در جويبار محبّت اللّه روئيدی و از شهد عرفان چشيدی و از جام الطاف نوشيدی و در ساحت اقدس مقبول گشتی از فضل و عنايت جمال قدم اميدوارم که چون شمع برافروزی و حجبات محتجبين را بسوزی و چشم از جهان و جهانيان بدوزی و پر شوق و وله گردی و بشور و شعف آئی و البهاء عليک ع ع


منابع
محتویات