هُوالأبهی-ای بنده در گاه الهی، در سبيل پروردگار چنان…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای بنده در گاه الهی، در سبيل پروردگار چنان سبک و چالاک شو که بقدمی از افلاک در گذری و در هر قدمی هزار منزل قطع نمائی فضل محبوب ابهی روحی لاحبّائه فدا چون يار و ياور گردد در آنی مقامات لانهايه طيّ شود و مقاعد صدق و مقامات قدس منزل گردد ع ع


منابع
محتویات