هُوالأبهی-آنچه مرقوم نموده بوديد ملحوظ شد و آنچه ذکر نموده بوديد ايضاً مسموع گرديد.

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

آنچه مرقوم نموده بوديد ملحوظ شد و آنچه ذکر نموده بوديد ايضاً مسموع گرديد. اين معلومست که اين آوارگان جميع شئون جسمانی و روحانی را در سبيل الهی فدا نموده که شايد نفوسی موجود گردد و در عرصه شهود مشهود آيد که بنفحات قدس روح اللّه زنده شود و مظهر تقديس و تنزيه گردد تا حقيقت ساطعه فؤادک منزلی طهّره لنزولی تحقّق يابد اين را بدان که چون کينونت وجود استعداد يابد و حقيقت ذات لطافت و صفا حاصل کند انوار فيوضات شمس حقيقت در آن ساطع و لامع گردد و نفحات قلوب مشام را معطّر کند ايقن بذلک فاطمئن و الرّوح عليک ع ع


منابع
محتویات