هُوالأبهی-ای مظهر صدق در محبّت جمال قدم، در اين رباط…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای مظهر صدق در محبّت جمال قدم، در اين رباط هزار در مأمنی نه و در اين خرابه زار ويران بی ثمر ملجأ و پناهی نه اگر حصن حصين خواهی ظلّ ربّ مجيد بجو و اگر قصر مشيد خواهی مقعد صدق عند مليک قدير طلب و اگر سفينه نجات جوئی بشريعت اللّه متمسّک شو و اگر چشمه مآء حيات طلبی در معانی کلمات اللّه تفکّر نما و اگر فوز و فلاح خواهی در عهد و ميثاق الهی محکم و استوار شو و اگر رضای جمال ابهی جوئی بتقديس و طهارت کبری ظاهر گرد و اگر عزّت قديمه جوئی بغنای الهی از مادون غنی شو و البهاء عليک ع ع


منابع
محتویات