هُوالأبهی-ای ورقه ثابته، در نشر ميثاق بکوش و اماء الرّحمن را بظلّ شجره انيسا دلالت کن.

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای ورقه ثابته، در نشر ميثاق بکوش و اماء الرّحمن را بظلّ شجره انيسا دلالت کن. آيات عهد را تلاوت نما و بيّنات پيمانرا واضح کن در درگاه احديّت مقبولی بعبوديّت اين عبد سخن گو آزادگی دو جهان يافتی بندگی عبدالبها را وِرْدِ زبان نما طلعات قدس در قطب فردوس ياد تو نمايند تو ياد اين عبد نما و فرياد يا عبدالبهاء و يا رقيق البهاء و يا اسير البهاء و يا مستجير البهاء بلند کن ع ع


منابع
محتویات