هُوالقيّوُم-ای منجذب بنفحات قدس، آنچه مرقوم نموده بوديد ملاحظه گرديد.

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالقيّوُم

ای منجذب بنفحات قدس، آنچه مرقوم نموده بوديد ملاحظه گرديد. شوق تشرّف بتقبيل آستان الهی و اشتياق طواف مطاف ملأ اعلی چنان آنجنابرا جذب نمود که در فکر تفريق در تبريز افتاديد و بعضی بلکه کليّه امور را فيصل داده و اسباب جمع نموده بکمال شتاب عزم حضور در ساحت مقدّسه عتبه ربّ الارباب نموديد. در جواب مختصر بجناب حاجی سيّد جواد گفته شد که مرقوم نمايد که تعجيل مفرمائيد مقصود اين است که چون اليوم اعظم امور صون و حفظ امر الله است از شوائب خارجه و داخله و نشر نفحات اللّه است بکمال حکمت و ملائمت و تحريص و تشويق احبّاست باطاعت و انقياد اوامر حکومت و خلوص نيّت بسرير سلطنت و اتّحاد و اتّفاق و محبّت و الفت با يکديگر و معاشرت و ملاطفت و صداقت و مودّت با سائر طوائف بتمام روح و ريحان و وجود آنجناب نظر باين حکمتها در آذربايجان الزم علی العجاله بخدمت امر الله که اعظم موهبت است مشغوليد.

انشآءاللّه هر وقت اسبابی فراهم آيد که غيبوبت شما از آنجا جائز باشد فوراً اخبار ميشود که احرام کوی دوست بربنديد و بشرف اکبر فائز شويد. امّا حال بايد بعون و صون حضرت مقصود در اين امور مذکوره جميع احباب را دلالت فرمائيد بلکه معاونت کنيد که بفضل جمال قدم سبب نفوذ کلمه گرديم. اليوم يوم تأسيس است و تأسيس بحکمت تبليغ است امّا بايد ملاحظه نمود که قسمی امر تبليغ مجری شود که سبب فزع مردم نگردد و علّت وحشت قلب نشود. اعليحضرت شهرياری و حضرت اشرف والا وليعهد نصرهم اللّه نهايت عنايت دارند ولی اگر کار چنان واقع گردد که فزع عمومی حاصل شود مثل اردبيل مجبور بر تعرّض ميشوند و در چنين وقت تعرّض مختصر در حکومت مدار تسکين و محافظت است چنانچه اگر آقا سيّد اسداللّه را حکومت حبس نمی‌نمود بکلّی او را عوام هلاک ميکرد خلاصه مطلب اينست که وجود شما حال در آذربايجان لازمست نمی‌‌‌شود که تشريف بياوريد و السّلام ع ع

با وجود اين اگر چنانچه زحمت زياد بر شما وارد و تحمّل مشکل باز اختيار با شماست تشريف بياوريد ع ع


منابع
محتویات