هُواللّه-ای امة اللّه، از خدا بخواه که در بين اماء…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای امة اللّه، از خدا بخواه که در بين اماء اللّه بشوق و انجذابی مبعوث گردی که بحرارت محبّت اللّه محفل را مجمره آتش نمائی ع ع


منابع
محتویات