هُوالأبهی-ای هموطنان جمال قدم، مدّتی است مديد که صلای…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای هموطنان جمال قدم، مدّتی است مديد که صلای الوهيّت از عرش قدم بلند شده و ندای الهی از ملکوت ابهی گوشزد شرق و غرب گشته در هر اقليمی شور و آشوبست و در هر کشوری ولوله و جوش و خروش. صيت امر الله آفاقرا احاطه نموده و آوازه ميثاق اللّه بسمع سکّان جميع غبراء رسيده. حرارت محبّت اللّه در کبد عالم شعله زده و انوار معرفت اللّه از کلّ جهات تابيده. امم اجنبيّه در شوق و جذب آمده‌اند و ملل توراتيّه و انجيليّه در وله و طرب. جميع قبائل در اکتساب اين مواهب و فضائل ميکوشند و کلّ طوائف در تحصيل اين خصائل جانفشانی مينمايند. اهل وطن چرا غافل و ذاهل البتّه قدر اين موهبت را بدانند و اين عنايت مخصوصه را غنيمت شمرند. يد فضل و عنايت اين تاجرا بر سر آن اقليم نهاد بايد بسزاوار عمل نمود اگر چه فی‌الحقيقه اهل آنسامان کوتاهی ننمودند و جانفشانی فرمودند و از شدّة بلايا و کثرت رزايا و تزايد شهداء در بدو امر قدری بظاهر سکون و سکوتی حاصل ولی در کمون آتش عشق در شعله و شدّتست انشآء اللّه اين شعله جهانسوز گردد و اين لمعه عالم افروز. مقصود اينست که عين حيات در آنجا جاری و چشمه حيوان در ساری ساری شود و البهاء عليکم يا احبّاء اللّه المهيمن القيّوم ع ع


منابع
محتویات