هُواللّه-ای امة اللّه المنجذبه، هر چند مدّتيست که مکاتبه…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای امة اللّه المنجذبه، هر چند مدّتيست که مکاتبه تأخير افتاد سبب فرصت دقيقه‌ ئی نبود حال در کشور حضرت يوسف اقليم مصر بتحرير اين نامه پرداختم تا بدانی همواره در خاطری و بخطّ خويش مينگارم جناب آقا سيّد صادق را بکمال اشتياق تحيّت ابدع ابهی ابلاغ داريد و همچنين سائرين را ع ع


منابع
محتویات