هُواللّه-ای نفس مبارک، در شبستر وقتی اهل عرفان در بستر…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای نفس مبارک، در شبستر وقتی اهل عرفان در بستر امن و امان آرميدند شيخ شبستری شعری گفته که فی‌الحقيقه بالهام الهی بوده و آن اينست روا باشد انا الحقّ از درختی چرا نبود روا از نيکبختی. باری تو حال در آن کشوری و صاحب سمع و بصر و بنار محبّت اللّه افروختی و حجباترا سوختی شعله‌‌‌ ئی بزن تا نائره عشق بعنان آسمان رسد و نفحه‌ ئی بدم که روح حيات بطالبان بخشد و عليک البهآء الأبهی ٢٨ ذی حجّه ١٣٣٨ حيفا عبدالبهآء عباس


منابع
محتویات