هُواللّه-ای بنده بها، مانند نسيم لطيف بهار روحانی بهر…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای بنده بها، مانند نسيم لطيف بهار روحانی بهر ديار مرور نمائی مشکبار شو و مشامها را معطّر نما آيت روحانی باش و انسان رحمانی جميع نفوس را بشارت موهبت کبری گرد و با حالت پر انقطاع ملاقات نما. روح و ريحان جو و نهايت بشاشت را آشکار کن ابداً محزون مشو مغموم مگرد وسيع باش و متحمّل هر حالت تا از جميع جهات تأييدات مشاهده نمائی و توفيقات ملاحظه نمائی و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات