هُواللّه-ای بنده جمال قدم، ايّام عبدالبهاء از کثرت…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای بنده جمال قدم، ايّام عبدالبهاء از کثرت هجوم اهل جفا و شدّت فساد و تعرّض هر بی وفاء چون ليالی ليلاء ميگذرد و بادهای مخالف از هر جهت شمع افروخته جان جانسوخته را احاطه نموده است مگر آنکه نفحات معطّره گلشن قلوب احبّاء سبب تسلّی گردد و اين زخمها را مرهمی گردد پس شب و روز کلّ را دلالت بآنچه سبب سلوت دل عبدالبهاست فرما و بخُلق و خوی مبارک هدايت کن ناصح الهی گرد و دليل سبيل روح و ريحان رحمانی. دائماً در دل و خاطر عبدالبهاء بوده و هستی. آنی فراموش ننمايم از رحمت سابقه و موهبت کامله در جميع شئون تأييد و توفيق شما را ميطلبم و البهاء عليک ع ع


منابع
محتویات