هُواللّه-ای بندۀ حقّ، ابوذر غفاری شبانی بود پر فغان…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای بندۀ حقّ، ابوذر غفاری شبانی بود پر فغان و زاری ولی نور هدايت يافت و بظلّ ممدود حضرت رسالت روحی له الفدا شتافت و کار خويش بساخت و مانند بلبل معانی و مطرب رحمانی در گلبن ربّانی آهنگ خوشی بنواخت. تو نيز چنگ و چغانه آسمانی بچنگ آر و نغمه‌‌‌ ئی بنواز که اهل سرادق ملأ اعلی بوجد و طرب آيند تا مانند همنام خويش شبان اغنام الهی گردی و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات