هُواللّه-ای ثابت بر پيمان، نامه شما رسيد و بر تفصيل…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ثابت بر پيمان، نامه شما رسيد و بر تفصيل اطّلاع حاصل گرديد هر چند عسرت و تنگيست ولی نغمه و آهنگی بلند است که هر شدّتيرا رخا نمايد و هر تنگی را گشايش بيمنتها فرمايد. عسرت عشرت شود و معسور فيض موفور گردد. ياران الهی بايد هر سختی را بجان و دل خوشبختی دانند و هر محن و آلام را منح و انعام و اکرام شمرند چه خوش گفته زنده دل بايد در اين ره صد هزار تا کند در هر نَفَس صد جان نثار با وجود اين اميد چنين است که اسباب آسايش ديرين فراهم آيد بعونه و فضله و جوده. مکتوبی که بجهت ياران ارتوز و ايروان و نخجوان خواسته بوديد ارسال گرديد و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات