هُواللّه-ای ثابت نابت، نامه هائی که خواستی مرقوم گرديد…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ثابت نابت، نامه هائی که خواستی مرقوم گرديد و ارسال خواهد شد اگر چه مجال نبود ولی انجذاب قلب بنگاشت از عنايت و موهبت حضرت احديّت اميدوارم که موفّق بهدايت نفوس کثيره گردی و بنار عشق چنان شعله زنی که پرده اوهام اعاظم علما و مشاهير رجال را بدری چون شمع روشن گردی و چون ستاره صبح درّی و درخشنده در افق عالم. از تفسير آيه مبارکه سؤال فرموده بودی بجان عزيزت اوراق از جميع عالم مانند غيث هاطل متوارد لهذا شرح و بسط از دست نيايد مختصر ذکر ميشود بقرينه للکافرين عذاب واقع ليس له دافع آن امر واقع و نور ساطعست که مضاف بذی معارجست و الاّ اين عذاب واقفان سرّ کتاب را عذبست نه عقاب و شفاست نه شقا و وفاست نه جفا و ننزّل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين و لا يزيد الظّالمين الاّ خسارا. آن يوم بشئون و آثار و آيات و وقايع و بدايع و تجلّيات و ظهوراتی مشحون که اساس متين خمسين الف سنه وضع ميشود بلکه اين عدد امر اعتباريست و اعظم از آنست مثلاً بيک نداء الست حشر و نشر تحقّق يافت سبحان من اظهر فی طرفة عين ما لا رئت عين و در آن روز فيروز ملائکه که حقائق مقدّسه انسانيست و روح که مشيّت اوليّه است ترقّی و صعود بملکوت کمالات معنويّه و فضائل رحمانيّه مينمايد يومئذ يفرح المؤمنون ع ع


منابع
محتویات