هُواللّه-ای ثابت بر پيمان، ورق مسطور منظور گرديد سعی…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ثابت بر پيمان، ورق مسطور منظور گرديد سعی مشکور شد در خصوص شفای سريع مرقوم نموده بوديد خيرات و مبرّات و خوشنودی قلوب فقرا را تأثير عظيم است. اين دواء از صد درمان بهتر اميدوار بفضل و عنايت حضرت احديّت هستيم که همواره در صون حمايت الهيّه از جميع آفات محفوظ و مصون باشند و در جميع شئون آسوده و خوشنود سلام مشتاقانه اين داعی را برسانيد عبّاس


منابع
محتویات