هُواللّه-ای سرمست باده پيمان، بعضی از ياران در نامه…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای سرمست باده پيمان، بعضی از ياران در نامه خود نام آن يار مهربان را برده‌ اند و تمجيد نموده‌ اند که آن مشتاق جمال الهی در نهايت انجذاب بنفحات قدس است و در غايت اشتياق بنيّر آفاق اين خبر سبب بهجت شد و باعث مسرّت گرديد که الحمدلله نسيم جانپرور در مرور است و دلهای ياران در وجد و سرور. نافه مشکبار مشام مشتاقان را معطّر نموده و پرتو تجلّی قلوب آزادگان را منوّر کرده. پس بشکرانه اين بخشش آسمانی بايد ياران روحانی همواره از جام عطا سرمست شوند و در خمخانه الهی می‌ پرست گردند از اين صهبای پر عطا نشئه يافته قدح هدايت کبری را بدست گرفته بنوشند و بنوشانند ذلک من فضل اللّه يؤتيه من يشآء و اللّه ذو فضل عظيم ع ع


منابع
محتویات