هُواللّه-ای شاعر ماهر، اشعاريکه برشته نظم آورده بودی ملاحظه گرديد.

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای شاعر ماهر، اشعاريکه برشته نظم آورده بودی ملاحظه گرديد. الحمدلله دليل بر انجذاب و التهاب بنار محبّت اللّه بود و البتّه من بعد نيز قصائد غرّائی انشاء خواهی نمود. صدف قصيده همواره بايد مملوّ از لئالی مدح و ستايش جمال مبارک باشد. چون چنين باشد از قرائتش روح عبدالبها بپرواز آيد و نهايت فرح و سرور حاصل کند و عليک البهآء الأبهی ع ع


منابع
محتویات