هُواللّه-ای شيرزاد، زاده شير جوانمرديست که سپاه نقض…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای شيرزاد، زاده شير جوانمرديست که سپاه نقض را چنان قوّت قلب بنمايد که گروه ناقضان چون خفّاشان سر از حفره نسيان بر نيارند و سپاه فتور در گور خموشی چون موش کور مستور گردند شيرزاد بايد چون سرو آزاد در کنار جويبار مراد ببالد و رخ بنور ميثاق بتابد و دلها را بنفحات محبّت اللّه بربايد و در ظلّ شجره انيسا بياسايد ع ع


منابع
محتویات