هُواللّه-ای غريب دل خون، غم مخور غمخوار مهربان داری…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای غريب دل خون، غم مخور غمخوار مهربان داری محزون مباش مخدوم بزرگوار داری هر چند در دريای محن و آلام مستغرقيم ولی سفينه نجاتی داريم. هر چند در ظلمات مصائب و بلا گرفتاريم ولی مه تابانی داريم ملجئی چون ملکوت ابهی داريم و مأمنی چون حصون ملأ اعلی ديگر چه اضطرابی چه احتراقی چون در ظلّ ميثاقی ع ع


منابع
محتویات