هُوالأبهی-ای کنيزان عزيزان درگاه پروردگار، بانوهای…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای کنيزان عزيزان درگاه پروردگار، بانوهای آفاق عاقبت ذليل گردند و ملکات جهان بپايان حقير شوند قصور معموره‌ شان قبور مطموره گردد و عزّت و حشمتشان محو و نابود شود. ولی کنيزان جمال مبارک عزيزان جنّت رضوان شوند و ملکات فردوس و جنان. پس بايد بآنچه سزاوار اين مقام است و لايق اين احتشام قيام نمايند و آن پاکی و آزادگی و افروختگی و تنزيه و تقديس و عفّت و عصمت و روحانيّت و طهارت و کمال معرفت و انقطاع و نورانيّت است اميدوار بفضل و موهبت الهی چنانم که بجميع اين مواهب مؤيّد شويد ع ع


منابع
محتویات