هُواللّه-ای ثابت بر پيمان، الحمدللّه که پرتو خورشيد…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ثابت بر پيمان، الحمدللّه که پرتو خورشيد آسمانی يافتی و جان را بجانان رساندی راه پيشينيان پيمودی و بايزد دانا آشنا گشتی. دهش و بخشش احاطه نموده ولی نادانان بی بهره‌اند و دستوران غافل از اين موهبت بی پايان به هم آغوش محترمه نهايت مهربانی از من برسان و فريدون گشتاسب را دو گونه ببوس و بمهربان اردشير و امّ الزّوجه دولت هرمزديار و اردشير مهربان و بمان خداداد و گشتاسب اردشير و سروش خورسند نهايت مهربانی از من برسان در حقّ ابوين و همشيره‌ها و برادر دعا مينمايم که شايد بشرف ايمان فائز گردند و امّا حضور بارض مقدّس، حال سفر مشکل است بوقت ديگر مرهون دار و عليک البهآء الأبهی عبدالبهاء عبّاس ٢٠ جمادی الاولی ١٣٣٨ حيفا


منابع
محتویات