هُواللّه-ای ثابت بر پيمان، الحمدللّه در ظلّ عنايت حضرت احديّت مستظلّی و بالطاف حضرت رحمانی مشمول.

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ثابت بر پيمان، الحمدللّه در ظلّ عنايت حضرت احديّت مستظلّی و بالطاف حضرت رحمانی مشمول. عبدالبهآء از تو راضی بوده و خواهد بود اگر هزار حوادث و اخبار بشنوی ابداً در رضای من شبهه منما. از ورقه مبارکه منتسبه بشما ابداً تکدّری و ملالی نه بلکه سبب روح و ريحان بوده و نهايت رضايت از او هست و او در منزل حضرت افنان جناب ابويست شما مطمئن باشيد من از او راضی و کلّ از او راضی اينست حقيقت حال و امّا قضيّه عيال شاهزاده چنين خبری تا حال من نشنيدم و در اندرون چنين حوادثی نيست. امّا قضيّه سفر به يزد بجهت تهيّه و تدارک ادای ديون بسيار موافق البتّه بايد شب و روز بکوشيد تا ادای دين نمائيد و از اين گرفتاريها خلاص گرديد فی الحقيقه بسيار در زحمتيد و پر مشقّت. حضرت افنان جناب ابوی را مقصد چنان که بلکه اسباب راحتی از برای شما فراهم آيد و امور ايشان نيز در يزد معوّق و معطّل است بلکه بامور ايشان نيز بپردازيد زيرا حضرت آقا ميرزا محمود در عشق آباد مشغول بخدمات و ايشان در ارض مقدّس و شما در طهران. کار قدری مشکل شده است پس همّت نمائيد بلکه قدری انتظام يابد و عليک البهآء الأبهی ع ع


منابع
محتویات