هُواللّه-ای ثابت بر پيمان، نامه شما رسيد و بدقّت قرائت گرديد.

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ثابت بر پيمان، نامه شما رسيد و بدقّت قرائت گرديد. دليل جليل بر استقامت بر امر عظيم بود صدمات و بليّاتی که در اين امر متحمّل شده‌ ای اعظم موهبت الهيّه است زيرا ايّام بسر آيد و اوقات منقضی شود ولی آنچه باقی مشقّاتی که در سبيل الهی تحمّل نمودی و عليک البهاء الأبهی فرصت ندارم ع ع


منابع
محتویات