هُواللّه-ای ثابت بر پيمان، هر چند از پيش نامه نگاشته…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ثابت بر پيمان، هر چند از پيش نامه نگاشته گشت و نهايت محبّت فوران يافت باز بياد تو دمساز گشتم و بدرگاه احديّت عجز و نياز آرم که ای خداوند بی انباز اين حقيقت مبتهله را مانند شمع روشن کن تا در هر جمع بذکر تو مشغول گردد نور هدی برافروزد و در انجمن رحمن مانند سراج بسوزد و بياران نور بخشد. ای خداوند روحی در دلها بدم که همدم تو گردند و شوقی در قلوب بينداز که بذکر تو دمساز شوند جانها را شور و ولهی ده و دلها را وجد و طربی بخش که هر دم روحی تازه يابند و بسروری بی‌‌اندازه رسند. ای خداوند مهربان ياران را روح و ريحان بخش و تأييدی آسمانی فرما تا تشنگان را سلسبيل هدايت دهند و گمگشتگانرا بسبيل عنايت دلالت کنند. توئی مقتدر و توانا و شنونده و بينا باری مقصد آنست که در جميع احوال بمحبّت جمال ذوالجلال پر شعله شوی و مانند لمعه طور پرتو نوری بخشی اينست شادمانی آسمانی و کامرانی رحمانی و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات