هُواللّه-ای امة اللّه، خوشا بحالت که در حجر محبّت اللّه…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای امة اللّه، خوشا بحالت که در حجر محبّت اللّه تربيت شدی و در آغوش محبّت اللّه نيسان عنايت ترا چون دردانه در صدف معرفت پرورش داد تا بعرفان مطلع رحمن فائز گشتی و بظلّ فضل يزدان وارد شدی شکر کن خدا را ع ع


منابع
محتویات