هُواللّه-ای حبيب، جناب ابوی در محلّ غربت و کربت آوارگان…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای حبيب، جناب ابوی در محلّ غربت و کربت آوارگان وارد و بزيارت بقعه مبارکه فائز و در محفل آزادگان حاضر شد و چون ذکر تو بميان آمد بياد تو اين رقم مرقوم شد تا بدانی که پدر چه قدر مهربانست الآن صبح است او تنها حاضر و من با وجود هزار اشغال و افکار بتحرير اين نميقه پرداختم و از خدا ميطلبم که چون اشجار باغ هدايت بارور شوی با ثمر شوی پر طراوت گردی ع ع


منابع
محتویات