هُواللّه-ای طبيب جانها، يحيای حصور طبيب وقور بود چون…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای طبيب جانها، يحيای حصور طبيب وقور بود چون ملاحظه نمود که اسرائيليان مقلوب و مقهور و منفور و بهر علّت و مرضی مبتلای اين دار غرور لهذا علاج آن امراض را بشارت کبری ديد و مژده بظهور ملکوت بخشيد حال تو نيز اگر امراض نفوس را شفا خواهی و درد دلها را درمان طلبی بشارت بظهور ملکوت اعلی ده و سبب احياء نفوس شو کوران را بينا کن و کران را شنوا فرما و گنگان را گويا نما تا تأييد ملکوت بينی و قوّت و قدرت ربّ الجبروت مشاهده نمائی و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات