هُواللّه-ای صادق موافق، اگر در ارسال رسائل فتوری حاصل.

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای صادق موافق، اگر در ارسال رسائل فتوری حاصل. اين نه از نسيانست و تکدّر دل و جان بلکه از مشاغل بيپايان از خاطر غائب نگردی همواره موجود و حاضری. از حضرت رحمان آرزوی دل و جان چنانست که آن دوست مهربان همواره مقرّب آستان باشد و ترقّی در عبوديّت رحمان کند. اينست دعای عبدالبهآء مطمئن باش ع ع


منابع
محتویات