هُواللّه-ای کنيز حقّ، اگر عزّت سرمدی خواهی بشروط کنيزی…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای کنيز حقّ، اگر عزّت سرمدی خواهی بشروط کنيزی قيام کن زيرا اماء جمال مبارک بايد هر يک آيت هدی باشند و مظهر موهبت کبری. بَرِوِش و سلوک و آداب و رسومی قيام نمايند و زبان ببرهان ظهور ملکوت رحمن چنان بگشايند که اهل ارض حيران شوند. اينست تميز کنيز عزيز جمال مبارک از ديگران اميدوارم که بآن موفّق شوی و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات