هُواللّه-ای مظهر هدايت، بنام هدايتی و بعنوان صاحب حکمت و طبابت.

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای مظهر هدايت، بنام هدايتی و بعنوان صاحب حکمت و طبابت. انشآء اللّه جامع هر دو صفت و منقبت باشی يعنی فضيلت و منقبت انسانی در جمع بين اين دو موهبت است چه که هدايت طبابت روحست و سبب فتوح جان را درمانست و دل را داروی روح و ريحان و حکمت چون اشراق روحانی نمايد هدايت شود و چون انوارش سطوع بر جسم کند طبابت گردد. پس جامع اين دو صفت و حائز اين دو منقبت که در اصل جوهر وحدتست و نظر بعوالم معنی و صورت در دو حقيقت ظاهر شخص کاملست ولی بايد بآنچه شرط اين دو صفت است قائم گردد انشآء اللّه تو قائم هستی ع ع


منابع
محتویات