هُوالأبهی-ای مؤمن ناطق صادق، در هر دمی بخاطر آئی و…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای مؤمن ناطق صادق، در هر دمی بخاطر آئی و در هر نفسی ياد تو افتم و در درگاه دلبر آفاق بکمال اشتياق عنايت بهر تو جويم. تو بنده صادق محبوب و مسجود منی لهذا مقبول منی جان من و تو هر دو فدای جمال مبارک ديگر چه خواهی و چه جوئی و السّلام ع ع


منابع
محتویات