هُواللّه-ای ورقه منجذبه، نامه شما رسيد مختصر جواب مرقوم ميگردد زيرا ابداً فرصت نيست.

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ورقه منجذبه، نامه شما رسيد مختصر جواب مرقوم ميگردد زيرا ابداً فرصت نيست. بجناب آقا ميرزا فضل اللّه از قبل من تحيّت ابدع ابهی برسان ولی شما هنوز بايد در صفحات رشت باشيد اميدوارم از الطاف الهی عليلی زائل گردد و راحت و آسايش حاصل شود تا آنکه چنانکه بايد و شايد بخدمت بپردازيد. بامة‌اللّه المنجذبة بنفحات اللّه خديجه سلطان از قبل من تحيّت ابدع ابهی برسان بايد شما دو نفر با يکديگر در نهايت محبّت و وفاق باشيد و بخدمت پردازيد. بطفل ميرزا رضا خان نهايت مهربانی از قبل من بنمائيد. بامة اللّه سکينه نيز نهايت مهربانی ابلاغ داريد و بامة اللّه طاهره پيام روحانی برسان. اميدم چنانست که در تحصيل نهايت همّت را بنمايد بامة‌اللّه حرم تاجرباشی و امة‌اللّه صبيّه تاجرباشی از قبل من تحيّت ابدع ابهی برسان و بگو از درگاه حضرت بهآءاللّه استدعا مينمايم که از جميع هموم و غموم نجات يابيد و بفضاء دلگشای فرح الهی راه جوئيد در امتحانات ثابت و راسخ باشيد و از آزمايش رهائی يابيد و اطفال را موفّق و مؤيّد بنهايت روح و ريحان فرمايد و عليک البهآء الأبهی ماه شوّال ١٣٣٨ عبدالبهآء عبّاس


منابع
محتویات