هُواللّه-ای ورقه منجذبه، نامه‌ات رسيد و با اوراق ملفوفه…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ورقه منجذبه، نامه‌ات رسيد و با اوراق ملفوفه مطالعه گرديد جوابی به آقا ميرزا نظام مرقوم شد در جوف است برسانيد. خبر تکسّر مزاج شما سبب حزن شد اميد از فضل و عنايت جمال ابهی چنانست که علّت مبدّل بصحّت گردد و بيماری منتهی به تندرستی شود. جناب آقا سيّد صادق را از قبل من تحيّت ابدع ابهی ابلاغ داريد با کمال اشتياق بذکر ايشان مشغولم. اخوی آنورقه منجذبه جناب آقا سيّد علی محمّد از ترکستان نامه‌‌‌ ئی مرقوم نموده بودند و شکايت از حال خويش کرده بودند. جواب مرقوم شد که اگر ممکن نظر بخواهش شما يک سفری بطهران کنند و ايّامی بسرور بگذرانند و اگر چنانچه کاری در طهران ميسّر گردد اقامت کنند و الّا مراجعت بترکستان نمايند و عليک البهآء الأبهی ع ع


منابع
محتویات