هُواللّه-ای ورقه منجذبه، مدّتيست خبری از شما نرسيده…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ورقه منجذبه، مدّتيست خبری از شما نرسيده جميع حرم متّصل استفسار ميکنند که چنديست از امة‌اللّه المنجذبه فائزه خبری نرسيده من آنانرا تسلّی ميدهم که در نهايت تبتّل و بخدمت مشغولست. امروز اعظم امور نشر نفحات اللّه است بايد امآء الرّحمن در طهران توجّه بملکوت ابهی نمايند و تأييد مستوفی طلبند و بترويج تعاليم الهی پردازند و مادون آنرا فراموش کنند. زيرا مادون آن سبب صداع است و تضييع اوقات و مشغوليّت بی فائده و ثمر و نتيجه‌ اش کسالت و بطالت. امر تبليغ مهمّ است باين بايد متمسّک باشند و بس هر يک از امآء الرّحمن در اين ميدان جولان نمايد موفّق و مؤيّد گردد. جميع منتسبين را از قبل من تحيّت ابدع ابهی ابلاغ دار و عليک البهآء الأبهی آب ١٩١٩ عبدالبهآء عبّاس


منابع
محتویات